ក្រុមហ៊ុន តែ អៀកហុង ជាក្រុមហ៊ុនទទួលសិទ្ឋិចែកចាយ និង​សេវាកម្មជួសជុលផលិតផលម៉ាក HP (Hewlett-Packard), Fuji Xerox, Seagate, និង Oracle​ រួមមានៈ Laptop, Desktop, Server, Storage, Switch Procurve, Printer Laser, Deskjet (Color & B/W), Scanner; Fuji Xerox Copier (Color & B/W), Printer, Plotter (A0 Size), Ink/Toner Cartridge and Accessories. Seagate Internal & Extenal Hard Disk ( 500GB; 1TB; 2TB; 3TB & 4TB)។

Why Te Aik Hong Office Machines Supplies Co.,Ltd.?

  • More experience on IT equipment & System integration.
  • Expertise in Design, Complex Networks.
  • Successful implementation of Projects, Distributions and Retails.
  • Provide highly effective solution after sales.
Authorized Distributors and Business Partners