ក្រុមហ៊ុន តែ អៀកហុង អេនធើប្រាយ រៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពី Shaping the Future of Work

សិក្ខាសាលាក្រោមប្រធានបទ Shaping the Future of Work ត្រូវបានរៀបចំដោយ ក្រុមហ៊ុន តែ អៀកហុង អេនធើប្រាយ និងក្រុមហ៊ុន HP Inc. នៅល្ងាចថ្ងៃទី១០ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០១៩ នៅសណ្ឋាគារ SUN & MOON, Urban Hotel ដោយមានការអញ្ជើញចូលរួមពីបណ្ដាអតិថិជនជាច្រើនមកពីស្ថាប័ននានា។

Read more...

ក្រុមហ៊ុន តែ អៀកហុង អេនធើប្រាយ ឯ.ក រៀបចំសិក្ខាសាលាស្ដីពី New Innovation & Data Protection

កាលពីរសៀលថ្ងៃទី២៤ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៩ ក្រុមហ៊ុន តែ អៀកហុង អេនធើប្រាយ រួមសហការជាមួយក្រុមហ៊ុន HP Inc. និង APC by Schneider Electric បានរៀបចំនូវសិក្ខាសាលាមួយក្រោមប្រធានបទ New Innovation & Data Protection ដែលប្រារព្ធនៅសណ្ឋាគារ Raffles Hotel Le Royal ដោយមានអ្នកចូលរួមយ៉ាងច្រើនកុះករ។

Read more...
Close